REGULAMIN AKCJI „KRYMINALNA NIESPODZIANKA”

 

 1. Organizatorem akcji jest Czwarta Strona Kryminału oraz Wydaje nam się.
 2. Akcja „KRYMINALNA NIESPODZIANKA” trwa od 24.01.2022 r. do 01.2022 r.
 3. Warunkiem przystąpienia do akcji jest dokonanie zakupu w internetowej księgarni Wydaje nam się. Wśród książek w koszyku musi znajdować się przynajmniej jedna powieść kryminalna wydana przez Czwartą Stronę Kryminału.
 4. Uczestnikiem akcji może zostać każda osoba dorosła, tj. osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. 100 pierwszych zamówień spełniających kryteria wymienione w punkcie 3. otrzyma prezent.
 6. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzcy jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to niezbędna do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 7. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl
 8. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane:
  1. w celu organizacji i przeprowadzenia akcji,
  2. w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.
 9. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w akcji.
 10. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora, firma kurierska. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagram i Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a same platformy wykorzystują typowe klauzule umownezatwierdzone przez Komisję Europejską i opierają się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.
 13. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
 14. Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem Polityka prywatności.
 15. Udział w akcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.