Regulamin konkursu „Recenzja W Punkt”

1. Organizatorem konkursu jest Wydaje nam się.

2. Konkurs „Recenzja W Punkt” trwa od 01.10.20 do 31.10.2020 r.

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zadania konkursowego
polegającego na napisaniu opinii o wybranym produkcie na stronie sklepu
Wydaje nam się. Nagrodzona zostanie jedna najciekawsza recenzja.

4. Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba dorosła, tj. osoba fizyczna
pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Nagrodą w konkursie jest voucher na 100 złotych do wykorzystania w sklepie
internetowym wydajenamsie.pl. Voucher przyznawany jest w formie kodu do
jednorazowego użycia i nie łączy się z innymi promocjami.

6. Organizator konkursu wyłoni zwycięzcę do dnia 07.11.2020 r.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Wydaje nam się.

8. Laureat zobowiązuje się do przesłania adresu w wiadomości prywatnej na profil
facebookowy Wydaje nam się w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

9. Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców
jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie
danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt
1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych). Jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą.

10. Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest
możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

11. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:
a) w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,
b) w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki
podatkowe.

12. Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale
jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania
nagrody.

13. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo
dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa
przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia
przetwarzania danych, przenoszenia danych, korzystając z podanego powyżej
adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

15. Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
a) imię i nazwisko,
b) nazwa profilu facebookowego Uczestnika.

16. Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:
a) adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

17. Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz
Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna
zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty
przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i
wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania
platformy Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma
wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską
i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni
stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych
przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów
Zjednoczonych i pozostałych krajów.

18. Dane Zwycięzców zostaną opublikowane na stronach internetowych
Administratora danych, profilu facebookowym Wydaje nam się.

19. Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji wyżej określonych celów.

20.Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez
Administratora można znaleźć pod linkiem

Polityka prywatności

21. Koszt wysyłki nagród ponosi Organizator.

22.Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.