Regulamin konkursu „Recenzja W Punkt”

Organizatorem konkursu jest Wydaje nam się.

Konkurs „Recenzja W Punkt” trwa od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. Każdy z miesięcy jest osobną edycją konkursu.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu opinii o wybranym produkcie na stronie sklepu Wydaje nam się. Nagrodzona zostanie jedna najciekawsza recenzja.

Uczestnikiem Konkursu może zostać każda osoba dorosła, tj. osoba fizyczna pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Nagrodą w konkursie jest voucher na 100 złotych do wykorzystania w sklepie internetowym wydajenamsie.pl. Voucher przyznawany jest w formie kodu do jednorazowego użycia i nie łączy się z innymi promocjami.

Organizator konkursu wyłoni zwycięzcę na podstawie analizy kreatywności zgłoszonych opinii. Do 7 dni roboczych od zakończenia konkursu, czyli 7 dni roboczych od zakończenia miesiąca.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na Facebooku Wydaje nam się.

Laureat zobowiązuje się do przesłania adresu email w wiadomości prywatnej na profil facebookowy Wydaje nam się w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu.

Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe.

Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ulicy Stawki 2

Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:

 

imię i nazwisko,

nazwa profilu facebookowego Uczestnika.

Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzców następujące dane:

adres do korespondencji – mailowy (wysyłki nagrody).

Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora, firma zajmująca się stroną internetową Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Facebook zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma wykorzystuje typowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i opiera się na decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów, w stosownych przypadkach, w zakresie przekazywania danych z EOG do Stanów Zjednoczonych i pozostałych krajów.

Dane Zwycięzców zostaną opublikowane na stronach internetowych Administratora danych oraz profilu facebookowym Wydaje nam się.

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem

Polityka prywatności

Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.