Regulamin Książki miesiąca Czytelnia WNS

1.Postanowienia ogólne
Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie Sp. z o.o.
Konkurs „Książka miesiąca – Czytelnia Wydaje nam się” będzie odbywał się cyklicznie co miesiąc na grupie na Facebooku „Czytelnia Wydaje nam się” – konkurs rozpocznie się wraz z ogłoszeniem 3 książek miesiąca i będzie trwał przez  7 dni łącznie z dniem, w którym przedstawione zostaną książki miesiąca. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie członkowie grupy.

Nagrodą w konkursie jest książka lub pakiet książek miesiąca, dostępnych w księgarni Wydaje nam się.

Zasady konkursu:
1) Bycie członkiem grupy Czytelnia Wydaje nam się na Facebooku.

2) Obserwowanie księgarni Wydaje nam się na Instagramie.

3) Odpowiedź na pytanie konkursowe, obecne w poście konkursowym. Pytanie konkursowe zmienia się w każdym miesiącu i musi dotyczyć wybranego motywu przewodzącemu w danym miesiącu. Motyw łączy wszystkie wybrane książki miesiąca.

4) Udostępnienie informacji o Czytelni Wydaje nam się na swoim Instagramie za pomocą Instastories (dobrowolne).

Przewidujemy 2 zwycięzców. Autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi otrzymają pakiet 2 książek miesiąca. Zwycięzca ogłoszony zostanie za pośrednictwem osobnego posta w grupie Czytelnia Wydaje nam się oraz wiadomości prywatnej.

Zwycięzcy mają 3 dni, aby wysłać dane niezbędne do wysyłki nagrody.

Polityka prywatności
Administratorem danych osobowych zbieranych od Uczestników i Zwycięzców jest Wydawnictwo Poznańskie, 61-701 Poznań, ul. Fredry 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w art. 6 pkt 1b Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu email: iod@wydawnictwopoznanskie.pl

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzcy będą przetwarzane:

w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu,

w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe,
w celach marketingowych.
Podanie danych osobowych przez Uczestników ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, korzystając z podanego powyżej adresu mailowego. Ponadto Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator danych oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Administrator danych będzie przetwarzał następujące dane Uczestników:
imię i nazwisko,
nazwa profilu konta na Instagramie.

Administrator danych będzie zbierał ponadto od Zwycięzcy następujące dane:
adres do korespondencji (wysyłki nagrody).

Dane będą przekazane podmiotom świadczącym usługi wsparcia na rzecz Administratora, w tym: dostawca poczty elektronicznej, firma informatyczna zajmująca się obsługą systemów informatycznych Administratora. Podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane z racji wykorzystania platformy Instagramowej zostaną upublicznione w Internecie, a sama platforma jest wpisana do privacy shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Dane Zwycięzcy zostaną opublikowane na profilu Instagramowym Wydaje nam się.

Dane uczestników konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

Więcej informacji na temat praktyk przechowywania danych przez Administratora można znaleźć pod linkiem http://www.wydawnictwopoznanskie.com/PL-H26/polityka-prywatnosci.html